Elk bedrijf en elke organisatie vormt een keten van teams en afdelingen die nauw met elkaar én met de klant moeten samenwerken. Dus is klantgerichtheid, zowel extern alsook intern, van groot belang. Daar zijn de systemen en werkprocessen op afgestemd, dus het kan.

Binnen die keten dient iedereen voorwaardenscheppend te zijn: ik doe mijn werk goed, opdat de ander zijn of haar werk goed kan doen. Dat lukt wanneer iedereen dat wil.

Wanneer kunnen en willen uit balans zijn, spreken we van ‘zand in de raderen’. Die kan eruit gefilterd worden door middel van doeltreffende communicatie en effectieve samenwerking. Aldus de theorie.

In de praktijk zijn we vaak zozeer met de waan van de dag bezig, dat iedereen zich eerst en vooral op zijn eigen werk binnen de eigen schakel richt, waarmee het zicht op het grote geheel al te gemakkelijk verdwijnt. Wanneer dan operationele knelpunten ontstaan, worden via werkoverleg en in de lijnorganisatie afspraken gemaakt. Als die onvoldoende worden geborgd, dan wel gestapeld, verandert er (te) weinig, groeien irritaties over en weer en stokt die communicatie en samenwerking.

Oplossingsrichtingen

Er wordt een eerste oriëntatie en analyse uitgevoerd aan de hand van interviews met de directie, leden van het management en een representatief deel van de medewerkers/OR

Afhankelijk van de bevindingen wordt mijn  Quickscan Vitaliteit door de hele organisatie ingevuld om de zaak te ‘objectiveren’.

Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgerold eventueel in het kader van het ESF-subsidieprogramma Duurzame Inzetbaarheid. Lees het leaflet.